Usmernenia k otvoreniu kostola počas sviatkov!

Pri slávení bohoslužieb sa môže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia. Kňazi môžu neverejne sláviť obrady v kostoloch.
Počas neverejnej bohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať!

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:

  • vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.)
  • Maximálny počet osôb v našom kostole: 35
  • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice,
  • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
  • počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne prístupnej časti kostola
  • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

Veľmi pekne prosím hasičov o pomoc pri poklone Sviatosti oltárnej, aby sa v kostole naraz nezhromaždil veľký počet veriacich a boli dodržané všetky hygienické požiadavky. Maximálny počet (35). Odstup medzi osobami 2 metre.

Uctenie kríža nebude!!!

Sviatosť oltárna bude vystavená na obetnom stole. Tento rok bez Božieho hrobu.
Poklona:
Veľký piatok: 17:00 – 19:30 hod.
Biela sobota: 07:00 – 18:00 hod.

Max čas pre osobu v kostole je 10 minút!!!

Prosíme každého aby mal rúško a rukavice, prípadne si pri vchode vydenzifikoval ruky prostriedkom na mreži.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí.

Ďakujeme